x
<div class="Polaris-ProgressBar Polaris-ProgressBar--colorHighlight Polaris-ProgressBar--sizeSmall">
<progress
class="Polaris-ProgressBar__Progress"
value="40"
max="100"
></progress>
<div
class="Polaris-ProgressBar__Indicator Polaris-ProgressBar__Animated"
style="width: 40%;"
>
<span class="Polaris-ProgressBar__Label">40%</span>
</div>
</div>
<%= polaris_progress_bar(progress: 40, size: :small) %>

Use the size option when you need to increase or decrease the visual weight of the progress bar.

No params configured.